In goede handen

Privacy beleid

Privacy beleid
Stienstra huid- en oedeemtherapie, gevestigd aan Archipelstraat 17 6524 LK Nijmegen en Thermionpark 6, 6663 MM Lent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.patriciastienstra.nl
Archipelstraat 17
6524 LK Nijmegen
024-3448107

Thermionpark 6
6663 MM Lent
024-3448107

Stienstra huid- en oedeemtherapie gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Stienstra huid- en oedeemtherapie deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Stienstra huid- en oedeemtherapie bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Stienstra huid- en oedeemtherapie houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Stienstra huid- en oedeemtherapie vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Stienstra huid- en oedeemtherapie informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Stienstra huid- en oedeemtherapie informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Stienstra huid- en oedeemtherapie informeert patiënten indien Stienstra huid- en oedeemtherapie bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stienstra huid- en oedeemtherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Zorgverzekeraar, polisnummer
Naam verwijzer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stienstra huid- en oedeemtherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Medische gegevens (geschiedenis)
Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stienstra huid- en oedeemtherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Voor het opstellen van een behandelplan, dit is wettelijk verplicht
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten
Stienstra huid- en oedeemtherapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stienstra huid- en oedeemtherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens : 15 jaar wettelijk verplicht volgens Wet Bescherming Persoonsgegevens (wbp) nadat de behandeling is gestopt.
Bedrijfsgegevens: 7 jaar wettelijk verplicht volgens de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stienstra huid- en oedeemtherapie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stienstra huid- en oedeemtherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stienstra huid- en oedeemtherapie uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Zorgverzekeraars
Waarnemer(s)
Stagiaire(s) 
Softwareleverancier
Leveranciers van hulpmiddelen
(Huis)artsen en medische specialisten
Accountant
Bureau voor klanttevredenheidsonderzoek

Cookies, of vergelijkbare technieken
Stienstra huid- en oedeemtherapie maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stienstra huid- en oedeemtherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@patriciastienstra.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stienstra huid- en oedeemtherapie beoordeelt het verzoek met in achtneming van de eisen van de WGBO. Als er goede redenen zijn om het verzoek af te wijzen, legt Stienstra huid- en oedeemtherapie dit vast in uw patiëntendossier en brengt Stienstra huid- en oedeemtherapie u op de hoogte van de beslissing.
Stienstra huid- en oedeemtherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stienstra huid- en oedeemtherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@patriciastienstra.nl