In goede handen

Klachtenregeling

U heeft een klacht
Om te voorzien in uw zorgbehoefte staat persoonlijke aandacht, deskundigheid en resultaat voorop, mocht u desondanks niet tevreden zijn over uw behandeling of over de manier waarop u bent benaderd, dan hoor ik dat graag en vraag ik u om uw ervaringen en klachten bij mij kenbaar te maken. Dit kunt u doen door onderstaand formulier in te vullen of telefonisch contact op te nemen. Dit biedt mij de mogelijkheid om er iets aan te doen en om mijn kwaliteit te verbeteren. Samen spannen we ons vervolgens in om tot een oplossing te komen.

Bent u niet tevreden over de oplossing, dan kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici.

Wat kunt u doen?
Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits uw zorgverlener is aangesloten bij dit loket.

Uw zorgverlener heeft u geïnformeerd via de site van zijn/haar praktijk of via een folder in de praktijk wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. Ook is daarbij aangegeven welke procedure er geldt als u uw klacht bespreekbaar wilt maken. Als uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure.

De eerste stap is dat u een gesprek aangaat met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat uw zorgverlener niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website van het Klachtenloket Paramedici vindt u een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Een klacht indienen kost u niets. Wel is het de bedoeling dat u voordat een klacht indient, eerst de klacht schriftelijk meldt bij de paramedicus om te kijken of u samen tot een oplossing kunt komen. In de brief kunt u aangeven wat de aard van uw klacht is, hoe en wanneer de klacht is ontstaan en bijvoorbeeld wat volgens u een goede stap in de richting is om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Als de geboden oplossing of de wijze waarop de klacht is afgehandeld voor u onbevredigend, dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen. Ook het indienen van een geschil gaat via de website van het Klachtenloket Paramedici, daar vindt u een eenvoudig formulier en nadere uitleg.

Voor vragen of meer informatie:
Klachtenloket Paramedici
www.klachtenloketparamedici.nl
E: info@klachtenloketparamedici.nl
T: 030-310 09 29

Stienstra huid- en oedeemtherapie is aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici.